Giới thiệu Hiệp Hội

Giới thiệu Hiệp Hội

Hiệp Hội Nho Táo Ninh Thuận thành lập nhằm tìm kiếm đối tác giao lưu, buôn bán, xuất khẩu sản phẩm nho Ninh Thuận để nâng cao hoạt động sản xuất, kinh doanh nho trên địa bàn tỉnh, với phương hướng tăng cường hoạt động xuất khẩu nho, phát triển ngành nghề nho trong bối cảnh hội nhập thế giới.

Tôn chỉ, mục đích

Hiệp hội nho Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh nho Ninh Thuận nhằm khai thác và bảo vệ thương hiệu nho Ninh Thuận. Hiệp hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động, không vì mục đích lợi nhuận, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, hội viên của Hiệp hội đoàn kết, hợp tác cùng giúp nhau sản xuất nhằm tăng thu nhập, nâng cao đời sống, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều 3: Phạm vi hoạt động

Hiệp hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, đồng thời mở rộng dịch vụ trong cả nước và hợp tác quốc tế theo pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Hiệp hội có tư cách pháp nhân, độc lập về tài chính, có tài khoản, con dấu riêng, có biểu tượng riêng; tuỳ theo nhu cầu hoạt động có thể thành lập thêm văn phòng đại diện tại các địa phương khác theo quy định của pháp luật.

Trò chuyện cùng chúng tôi